messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดสันติวนาราม วัดสวย อุดรธานี กับ อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ หนึ่งเดียวในไทย ขอบคุณภาพจาก Cr. true id

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ "บ้านเชียงน่าอยู่ ผู้คนดีมีวัฒนธรรม น้อมนำระบบเศรษฐกิจพอเพียง"

info_outline ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
บทที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบ ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชาชร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติ ชุมชนชาวบ้านเชียงเป็นชุมชนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี และประเทศไทยเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีการตั้งถิ่นฐานมาเป็นเวลานานลักษณะการตั้งถิ่นฐานจะรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่อยู่บนเนิน และใช้พื้นที่โดย รอบประกอบอาชีพจนกระทั่งถึงปัจจุบันกลุ่มบ้านดงเย็นเป็นอีกกลุ่มซึ่งอยู่ใกล้เคียงการรวมกันอยู่เป็นกลุ่มนอกเหนือ จากกลุ่มนี้แล้วยังมีความสำคัญทางด้านความปลอดภัยของชุมชนด้วยชุมชนชาวบ้านเชียง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอารยะธรรมของชาวไทยพวน ที่อพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง อำเภอหนองหานและประเทศลาว มีศิลปะและวัฒนธรรมเป็นของตนเองนักโบราณคดี ได้มาขุดค้นและสันนิษฐานว่าเป็นยุคสำริด พบโครงกระดูกและเครื่อง ปั้นดินเผา เครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อันดับที่ ๓๕๙ ของโลก และเป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศไทย ในปี พ.ศ .๒๕๓๙ สภาตำบลบ้านเชียงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๕ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวอำเภอหนองหาน ๑๓ กิโลเมตร เนื้อที่ ประมาณ ๔๘ ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองเม็ก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านยา ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอทุ่งฝน ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองสระปลาและอำเภอไชยวาน

เขตการปกครอง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ดังนี้จำนวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๑๔๑ คน มีจำนวนครัวเรือน ๑,๖๓๔ ครัวเรือน (ข้อมูล ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒) แยกเป็น ชาย ๒,๖๓๒ คน แยกเป็น หญิง ๒,๕๐๙ คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๑๐๓ คน / ตารางกิโลเมตร รายได้เฉลี่ย เป็นจำนวน ๕๘,๗๕๐ บาท/คน/ปี

จำนวนประชากร