องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๒๑๙๘๓๙

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
รายงานข้อมูลทางการเงิน
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 156
account_box สมาชิกสภา
นายฉกรรจ์ โคตรน้ำเนาว์
ประธานสภา อบต.บ้านเชียง
นายฉกรรจ์ โคตรน้ำเนาว์
ประธานสภา อบต.บ้านเชียง
นายทองม้วน วอหล้า
รองประธานสภา อบต.บ้านเชียง
นายทองม้วน วอหล้า
รองประธานสภา อบต.บ้านเชียง
นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์
เลขานุการสภา
นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์
เลขานุการสภา
นายอานนท์ แก้วจันลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายอานนท์ แก้วจันลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายกองมา จันทะสี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายกองมา จันทะสี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นางพรรณพิศ ละโป้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นางพรรณพิศ ละโป้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายทองคำ หนูเข็ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายทองคำ หนูเข็ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายประวิทย์ พลสิมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายประวิทย์ พลสิมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายชาญณรงค์ พรหมหารินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นายชาญณรงค์ พรหมหารินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นายวันชัย หาญณรงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
นายวันชัย หาญณรงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
นายนที สายอำไพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
นายนที สายอำไพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
นายสมภาร บัวฮมบุรา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
นายสมภาร บัวฮมบุรา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
นางสาวบัวหาญ เปตามานัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
นางสาวบัวหาญ เปตามานัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
นายสมหมาย พิมพรมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
นายสมหมาย พิมพรมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
นายสุรพันธ์ ขันดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
นายสุรพันธ์ ขันดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร อบต
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น