องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๒๑๙๘๓๙บริการข้อมูล
thumb_up facebook
รายงานข้อมูลทางการเงิน
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
โทร : 082-0321373
นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
โทร : 082-0321373
นางจิราพร จันฝ่าย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
โทร : 088-6469149
นางจิราพร จันฝ่าย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
โทร : 088-6469149
นางวัชรีย์ ใจบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-4174599
นางวัชรีย์ ใจบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 089-4174599
นางสาวชนาภัทร ชมภูมาตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2203008
นางสาวชนาภัทร ชมภูมาตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 087-2203008
นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 084-16898865
นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

โทร : 084-16898865
นางสาวอ้อยใจ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 099-1751445
นางสาวอ้อยใจ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 099-1751445
นางสาวปรียาภัทร์ เภาสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-2225281
นางสาวปรียาภัทร์ เภาสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 089-2225281
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร อบต
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น