messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
โทร : 087-2233597
นางจิราพร จันฝ่าย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
โทร : 088-6469149
นางวัชรีย์ ใจบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-4174599
นางสาวชนาภัทร ชมภูมาตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2203008
นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 084-16898865
นางสาวอ้อยใจ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 099-1751445
นางสาวปรียาภัทร์ เภาสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-2225281