องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๒๑๙๘๓๙บริการข้อมูล
thumb_up facebook
รายงานข้อมูลทางการเงิน
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 85
account_box สำนักปลัด
นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวณัฐธญาน์ ศรีพัฒนางกูร
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณัฐธญาน์ ศรีพัฒนางกูร
นักจัดการงานทั่วไป
นายเด่นศักดิ์ ราวิวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
นายเด่นศักดิ์ ราวิวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
( ว่าง )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
( ว่าง )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สิบเอกสมเกียรติ เรืองฤาหาร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกสมเกียรติ เรืองฤาหาร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวธนิดา ศิริกาญนาพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธนิดา ศิริกาญนาพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชินวัฒน์ ชินน้ำพอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชินวัฒน์ ชินน้ำพอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวละมัย พลสิมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวละมัย พลสิมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายอานันต์ ไชยคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายอานันต์ ไชยคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติศักดิ์ จับใจนาย
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตติศักดิ์ จับใจนาย
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุวัฒน์ พฤกษาโคตร
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายอนุวัฒน์ พฤกษาโคตร
พนักงานขับรถดับเพลิง
นางสาวญาดา สมบูรณ์
คนงานทั่วไป
นางสาวญาดา สมบูรณ์
คนงานทั่วไป
นางสาวลำไย ท้าวเนาว์
คนงานทั่วไป
นางสาวลำไย ท้าวเนาว์
คนงานทั่วไป
นางสาวอนุสรา ศรีวิชา
คนงานทั่วไป
นางสาวอนุสรา ศรีวิชา
คนงานทั่วไป
นายพิทักษ์ อาษาสิงห์
พนักงานขับรถขยะ
นายพิทักษ์ อาษาสิงห์
พนักงานขับรถขยะ
นายโยธิน มะเกลือป่า
พนักงานประจำรถขยะ
นายโยธิน มะเกลือป่า
พนักงานประจำรถขยะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร อบต
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น