องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานข้อมูลทางการเงิน
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
folder รายงานการประชุมสภา
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
folder การประเมินผลการควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติท้องถิ่น
info ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
EIT
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หรือประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/5p76br หรือ สแกนQR Code ด้านล่างนี้ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

QR CODE

image ป้ายประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของ กอช.
ขอเชิญเที่ยวงาน เฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ขบวนแห่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
ประกาศการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
No Gift Policy
อบต.บ้านเชียงห่วงใย งดใช้กล่องโฟม
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2566
ร่วมประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่างระเบียบข้อบังคับกองทุนขยะ และได้มอบของสมนาคุณแก่สมาชิก ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านปูลู หมู่ 10 (5 ภาพ)
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ภาพกิจกรรมประชาชนใช้บริการลานกีฬา อบต.บ้านเชียง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนบ้านเชียง บริหารงานโดย ท่านนายก ประวิทธิ์ คำขุรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม...
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประวิทธิ์ คำขุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายประวิทย์ พลสิมมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายวิชิต นามวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายวันชัย...
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง บริหารงานโดย ท่านนายกประวิทธิ์ คำขุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน โดยมีท่านนายอำเภอหนองหาน เป็นประธาน ร่วมมอบบ้าน...
วันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง บริหารงานโดย ท่านนายกประวิทธิ์ คำขุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
โครงการบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : pageview49

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview29

thumb_up facebook อบต.บ้านเชียง
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหาร อบต
(นายประวิทธิ์ คำขุรี)
นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 061-6136862
(นายประวิทธิ์ คำขุรี)
นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 061-6136862
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 47
เดือนนี้4,124
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)34,961
ทั้งหมด 231,540


image ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษี... [22 พฤษภาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ อบต.บ้านเชียง [27 ตุลาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ เขตปลอดบุหรี่ในหน่วยงานราชการ พื้นที่ปลอดบุหรี่สำหรับร้านค้า และพื้นที่สาธารณะ [30 กันยายน 2565]
 
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
วันที่หนังสือเรื่อง
21 ก.พ. 2567
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อด 0023.5/ว 1020 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2567)
19 ก.พ. 2567
แจ้งการโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2567 (ที่ อด 0023.5/ว 243 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2567)
16 ก.พ. 2567
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมกราคม 2567
16 ก.พ. 2567
โอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 ก.พ. 2567
นำส่งเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 ก.พ. 2567
แนวทางการใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย (ที่ อด 0023.5/ว 230 ลว. 11 ม.ค. 2567)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ