messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานข้อมูลทางการเงิน
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติท้องถิ่น
info ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
EIT
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หรือประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/5p76br หรือ สแกนQR Code ด้านล่างนี้ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

QR CODE

image ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการประเพณี "บุญบั้งไฟ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของ กอช.
ขอเชิญเที่ยวงาน เฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ขบวนแห่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
ประกาศการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโรคร้อน
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2566
ร่วมประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่างระเบียบข้อบังคับกองทุนขยะ และได้มอบของสมนาคุณแก่สมาชิก ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านปูลู หมู่ 10 (5 ภาพ)
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ภาพกิจกรรมประชาชนใช้บริการลานกีฬา อบต.บ้านเชียง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนบ้านเชียง บริหารงานโดย ท่านนายก ประวิทธิ์ คำขุรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม...
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประวิทธิ์ คำขุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายประวิทย์ พลสิมมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายวิชิต นามวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายวันชัย...
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง บริหารงานโดย ท่านนายกประวิทธิ์ คำขุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน โดยมีท่านนายอำเภอหนองหาน เป็นประธาน ร่วมมอบบ้าน...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : pageview18
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook อบต.บ้านเชียง
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหาร อบต
(นายประวิทธิ์ คำขุรี)
นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 061-6136862
(นายประวิทธิ์ คำขุรี)
นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 061-6136862
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 11
เดือนนี้1,520
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)56,063
ทั้งหมด 280,000


image ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ได้จัดทำสวนสมุนไพร ตาม “โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗"...[11 มิถุนายน 2567]

ธนาคารขยะชุมชน อบต.บ้านเชียง ออกรับซื้อขยะประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง จุดรับซื้อ ณ บ้านปูลู หมู่ 3 หมู่ 10 บ้านคำอ้อ หมู่ 7 บ้านดูน หมู่ 5 และบ้านดูนคำ หมู่ 14 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2567[27 มีนาคม 2567]

วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษี...[22 พฤษภาคม 2566]
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
วันที่หนังสือเรื่อง
00 00 543public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ