องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายงานข้อมูลทางการเงิน
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
folder รายงานการประชุมสภา
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
folder การประเมินผลการควบคุมภายใน
image ป้ายประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
No Gift Policy
อบต.บ้านเชียงห่วงใย งดใช้กล่องโฟม
ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2566 [2 พฤษภาคม 2566]
ร่วมประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่างระเบียบข้อบังคับกองทุนขยะ และได้มอบของสมนาคุณแก่สมาชิก ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านปูลู หมู่ 10 (5 ภาพ) [30 มีนาคม 2566]
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [7 ตุลาคม 2565]
ภาพกิจกรรมประชาชนใช้บริการลานกีฬา อบต.บ้านเชียง [30 กันยายน 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบต.บ้านเชียง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บ้านเชียง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : pageview8
การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : pageview25
คู่มือการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : pageview45

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการขุดสระขนาดใหญ่ บริเวณหลังป่าช้า บ้านปูลู หมู่ ๓, ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview34
โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านดูน หมู่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview35
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปูลู หมู่ 3 (สายทางป่าช้าปูลู) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview169

thumb_up facebook อบต.บ้านเชียง
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหาร อบต
(นายประวิทธิ์ คำขุรี)
นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 061-6136862
(นายประวิทธิ์ คำขุรี)
นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 061-6136862
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 72
เดือนนี้4,124
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)34,961
ทั้งหมด 231,540


image ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ อบต.บ้านเชียง [27 ตุลาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ เขตปลอดบุหรี่ในหน่วยงานราชการ พื้นที่ปลอดบุหรี่สำหรับร้านค้า และพื้นที่สาธารณะ [30 กันยายน 2565]
โครงการธนาคารขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [30 กันยายน 2565]
 
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
วันที่หนังสือเรื่อง
29 ก.ย. 2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ ประจำเดือน กันยายน 2566 (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว 5083 ลว.29 กันยายน 2566)
29 ก.ย. 2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ) เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว5085 ลว. 29 กันยายน 2566)
29 ก.ย. 2566
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ด่วนมาก อด 0023.5/ ว5086 ลว. 29 กันยายน 2566)
21 ก.ย. 2566
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว 1682 ลว.21 กันยายน 2565)
20 ก.ย. 2566
นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว 1673 ลว.20 กันยายน 2566)
19 ก.ย. 2566
โอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว 4833 ลว.19 กันยายน 66)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ