องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๒๑๙๘๓๙บริการข้อมูล
thumb_up facebook
รายงานข้อมูลทางการเงิน
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 49
account_box คณะผู้บริหาร
นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
account_box สมาชิกสภา
(ว่าง)
ประธานสภา อบต.บ้านเชียง
(ว่าง)
ประธานสภา อบต.บ้านเชียง
(ว่าง)
รองประธานสภา อบต.บ้านเชียง
(ว่าง)
รองประธานสภา อบต.บ้านเชียง
(ว่าง)
เลขานุการสภา
(ว่าง)
เลขานุการสภา
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
โทร : 082-0321373
นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
โทร : 082-0321373
นางจิราพร จันฝ่าย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
โทร : 088-6469149
นางจิราพร จันฝ่าย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
โทร : 088-6469149
นางวัชรีย์ ใจบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-4174599
นางวัชรีย์ ใจบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 089-4174599
นางสาวชนาภัทร ชมภูมาตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2203008
นางสาวชนาภัทร ชมภูมาตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 087-2203008
นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 084-16898865
นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

โทร : 084-16898865
นางสาวอ้อยใจ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 099-1751445
นางสาวอ้อยใจ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 099-1751445
นางสาวปรียาภัทร์ เภาสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-2225281
นางสาวปรียาภัทร์ เภาสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 089-2225281
account_box สำนักปลัด
นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวณัฐธญาน์ ศรีพัฒนางกูร
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณัฐธญาน์ ศรีพัฒนางกูร
นักจัดการงานทั่วไป
นายเด่นศักดิ์ ราวิวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
นายเด่นศักดิ์ ราวิวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
( ว่าง )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
( ว่าง )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สิบเอกสมเกียรติ เรืองฤาหาร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกสมเกียรติ เรืองฤาหาร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวธนิดา ศิริกาญนาพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธนิดา ศิริกาญนาพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชินวัฒน์ ชินน้ำพอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชินวัฒน์ ชินน้ำพอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวละมัย พลสิมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวละมัย พลสิมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายอานันต์ ไชยคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายอานันต์ ไชยคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติศักดิ์ จับใจนาย
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตติศักดิ์ จับใจนาย
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุวัฒน์ พฤกษาโคตร
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายอนุวัฒน์ พฤกษาโคตร
พนักงานขับรถดับเพลิง
นางสาวญาดา สมบูรณ์
คนงานทั่วไป
นางสาวญาดา สมบูรณ์
คนงานทั่วไป
นางสาวลำไย ท้าวเนาว์
คนงานทั่วไป
นางสาวลำไย ท้าวเนาว์
คนงานทั่วไป
นางสาวอนุสรา ศรีวิชา
คนงานทั่วไป
นางสาวอนุสรา ศรีวิชา
คนงานทั่วไป
นายพิทักษ์ อาษาสิงห์
พนักงานขับรถขยะ
นายพิทักษ์ อาษาสิงห์
พนักงานขับรถขยะ
นายโยธิน มะเกลือป่า
พนักงานประจำรถขยะ
นายโยธิน มะเกลือป่า
พนักงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นางวัชรีย์ ใจบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวัชรีย์ ใจบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอาภาพร วันคาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอาภาพร วันคาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุกานดา ป้องขวาพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุกานดา ป้องขวาพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธวัลรัตน์ นิรานนท์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวธวัลรัตน์ นิรานนท์
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวิลาวัลย์ ทันตาหะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิลาวัลย์ ทันตาหะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศรารัตน์ คำคูณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศรารัตน์ คำคูณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายสำเริง บุญเคลิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายสำเริง บุญเคลิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นางสาวชนาภัทร ชมภูมาตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวชนาภัทร ชมภูมาตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายจักรพงษ์ แสนสายเนตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายจักรพงษ์ แสนสายเนตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณัฐพงษ์ ศรีไทย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายณัฐพงษ์ ศรีไทย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวประภัสสร หาริตะวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวประภัสสร หาริตะวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอ้อยใจ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอ้อยใจ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางจันทร์สุดา นิลยอง
นักวิชาการศึกษา
นางจันทร์สุดา นิลยอง
นักวิชาการศึกษา
นายวิศัลย์ โคตรน้ำเนาว์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิศัลย์ โคตรน้ำเนาว์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอภิญญา แสนวันดี
ครู คศ.2
นางอภิญญา แสนวันดี
ครู คศ.2
นางสาวนิพาพร ศรีโสดา
ครู คศ.1
นางสาวนิพาพร ศรีโสดา
ครู คศ.1
นางอภิญญา แก้วเชียงกุล
ครูคศ.1
นางอภิญญา แก้วเชียงกุล
ครูคศ.1
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิรยา สีโสดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิรยา สีโสดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมปอง ดาริวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมปอง ดาริวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวปรียาภัทร์ เภาสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวปรียาภัทร์ เภาสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
( ว่าง )
นักพัฒนาชุมชน
( ว่าง )
นักพัฒนาชุมชน
นายจักรพรรดิ ชมภูนุช
เจ้าพนักงานธุรการ
นายจักรพรรดิ ชมภูนุช
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธีรพงษ์ ราชขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายธีรพงษ์ ราชขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหาร อบต
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น