องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายประวิทธิ์ คำขุรี
นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 061-6136862
นายประวิทย์ พลสิมมา
รองนายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 093-0836636
นายวิชิต นามวงษ์
รองนายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 084-2468322
นางพรรณพิศ ละโป้
เลขานุการนายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 062-5529698
account_box สมาชิกสภา
นายวันชัย หาญณรงค์
ประธานสภา อบต.บ้านเชียง
โทร : 090-1929646
นายกองมา จันทะสี
รองประธานสภา อบต.บ้านเชียง
โทร : 086-0715027
นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี
เลขานุการสภา
โทร : 087-2233597
นายประสิทธิ์ ละโป้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 093-4786345
นายทองใบ แสนวันดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 061-6710542
นางสาวนิกรณ์ ประวะภูสะกัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 093-3652980
นางสาวอธิชา ประเสริฐสม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 082-8234130
นายจิรวัฑ ศรีปัจฉิม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 063-0251272
นายปัญญา ผันผ่อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 084-3136599
นายผ่าน พลสิมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
โทร : 098-2405306
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
โทร : 087-2233597
นางจิราพร จันฝ่าย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
โทร : 088-6469149
นางวัชรีย์ ใจบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-4174599
นางสาวชนาภัทร ชมภูมาตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2203008
นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 084-16898865
นางสาวอ้อยใจ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 099-1751445
นางสาวปรียาภัทร์ เภาสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-2225281
account_box สำนักปลัด
นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวณัฐธญาน์ ศรีพัฒนางกูร
นักจัดการงานทั่วไป
นายเด่นศักดิ์ ราวิวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอานนท์ มโนวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชินวัฒน์ ชินน้ำพอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวละมัย พลสิมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายอานันต์ ไชยคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายฉลาด ละโป้
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุวัฒน์ พฤกษาโคตร
พนักงานขับรถดับเพลิง

คนงานทั่วไป
นางสาวลำไย ท้าวเนาว์
คนงานทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ วรรณเลิศ
คนงานทั่วไป
นายพิทักษ์ อาษาสิงห์
พนักงานขับรถขยะ
นายโยธิน มะเกลือป่า
พนักงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นางวัชรีย์ ใจบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอาภาพร วันคาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุกานดา ป้องขวาพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพัชรา นาสิงห์ขันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวิลาวัลย์ ทันตาหะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศรารัตน์ คำคูณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายสำเริง บุญเคลิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นางสาวชนาภัทร ชมภูมาตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายจักรพงษ์ แสนสายเนตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณัฐพงษ์ ศรีไทย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวประภัสสร หาริตะวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอ้อยใจ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางจันทร์สุดา นิลยอง
นักวิชาการศึกษา
นายวิศัลย์ โคตรน้ำเนาว์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอภิญญา แสนวันดี
ครู คศ.3
นางสาวนิพาพร ศรีโสดา
ครู คศ.1
นางอภิญญา แก้วเชียงกุล
ครูคศ.1
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิรยา สีโสดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมปอง ดาริวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวปรียาภัทร์ เภาสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวธนิดา ศิริกาญจนพงศ์
นักพัฒนาชุมชน
นายธีรพงษ์ ราชขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน