องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการรื้อถอนต้นไผ่ บ้านปูลู หมู่ ๓ (สายทางบ้านนางนุสา ละโป้ - ป่าช้าปูลู) ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ บ้านปูลู หมู่ ๑๐ (สายทางบ้านแม่บังอร - พ่อสมัย พรมสอน) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตรองท่อและเทคอนกรีตหลังท่อ หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านเชียงกำหนด ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ 3031 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๔๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจัดทำปฏิทินแบบแขวน เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านคำอ้อ หมู่ ๗ (สายทางหน้าบ้านสมัย บุญประทุม) ระยะทาง ๑๖.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างรถปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไป-กลับ) จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบอรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานแกนนำกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียง หมู่ ๒ (สายทางทุ่งกว้าง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่่ อบต.บ้านเชียงกำหนด ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดูน หมู่ ๕ (สายทางนายนพพร หลวงจุมพล) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กีฬา รายการ ชุดเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดูนคำ หมู่ ๑๔ (สายทางปู่ตา - ฟาร์มหมู) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอ้อ หมู่ ๗ (สายทางนายนพพร หลวงจุมพล) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัออุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปูลู หมู่ ๑๐ (สายทางสระหลวง) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๙๗.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดูน หมู่ ๕ (สายทางหลังศาลาหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียง หมู่ ๑๑ (สายทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียง หมู่ ๙ (สายทางแยกวัดเกศแก้ว) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดูน หมู่ ๕ (สายทางหลังศาลาหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ ๓๐๓๑ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ บ้านดูนคำ หมู่ ๑๔ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ฝา พร้อมก่อบ่อพักท่อระบายน้ำ ๑ จุด ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านปูลู หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(ชนิดกล่อง) สำหรับนักเรียนในศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(ชนิดกล่อง) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานกองคลัง ตามแบบรูปรายการที่ อบต.บ้านเชียงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดูน หมู่ ๕ (สายทางบ้านดูน - ทุ่งใหญ่) และ บ้านปูลู หมู่ ๓ (สายทางแยกวัดป่าดอนธาตุ) ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) จำนวน ๓ เครื่อง ดังนี้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๐๖ , หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ -๕๖-๐๐๐๗ , หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๕-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องดููดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กฉ 4201 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บว 6117 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บ้านเชียงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บ้านเชียง กำหนด ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดูน หมู่ ๕ (สายทางบ้านดูน - ทุ่งใหญ่) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปูลู หมู่ ๑๐ (สายฟาร์มหมู - นางสุบรรณ มาลาน้อย) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.บ้านเชียงกำหนด ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดูนคำ หมู่ ๑๔ (เส้นทางปู่ตา - ฟาร์มหมู) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.บ้านเชียงกำหนด ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อพันธุ์ปลาตามโครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดูน หมู่ ๕ (สายทางนายนพพร หลวงจุมพล) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.บ้านเชียงกำหนด ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียง หมู่ ๑๑ (สายตรองทึง) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บ้านเชียงกำหนด ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปูลู หมู่ ๑๐ (สายทางวัดป่าดอนธาตุ-หลังโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บ้านเชียงกำหนด ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียง หมู่ ๑๓(สายสวนยาง) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บ้านเชียงกำหนด ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียง หมู่ ๙ (สายทางซอยแม่ทองจันทร์) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๖.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
1 - 50 (ทั้งหมด 306 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7