องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๒๑๙๘๓๙บริการข้อมูล
thumb_up facebook
รายงานข้อมูลทางการเงิน
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 10

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 ถ้าจะขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างมีเอกสารใดบ้างครับ

1.เข้ามาเขียนคำร้องที่ อบต. หรือถ้าไม่สะดวกสามารถจองคิวผ่านเว็ปไซต์ของ อบต.บ้านเชียง ตรงหัวข้อจองคิวออนไลน์ 2.เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย 1. สําเนาทะเบียนบ้าน,สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 2. สําเนาเอกสารโฉนดที่ดิน จํานวน 1 ชุด 3. ภาพถ่ายรอบด้านของบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถเห็นชัดเจน

(โดย:นายสุรชัย ละโป้ เขียนเมื่อ:23 มีนาคม 2564)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร อบต
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น