องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์ ปลัด อบต.บ้านเชียง เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน และผู้แทนภาคราชการ เป็นกรรมการ โดยประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file อบต.บ้านเชียง โดยสำนักปลัดร่วมกับกองช่าง ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาประชาหมู่ที่ ๒ และศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเชียง เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file อบต.บ้านเชียง โดยสำนักปลัดร่วมกับกองช่างและกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเชียง เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยดำเนินการทั้ง ๙ หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file เวทีประชาคม เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 247
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1